1. Czym jest Agencja Pracy Tymczasowej?

Agencja Pracy Tymczasowej świadczy usługi w zakresie zatrudniania pracowników w celu ich skierowania do pracodawcy użytkownika.

2. Kim jest Pracodawca Użytkownik?

Pracodawca Użytkownik jest podmiotem, na rzecz, którego Pracownik Tymczasowy wykonuje pracę.

3. Kim jest Pracownik Tymczasowy?

Przez pracownika tymczasowego rozumiemy osobę zatrudnioną przez Agencję Pracy Tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania Pracy Tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy Użytkownika.

4. Jakie są obowiązki Pracownika Tymczasowego?

Pracownik tymczasowy wykonując pracę tymczasową ma analogiczne obowiązki jak inni pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy użytkownika. Jest on mianowicie zobowiązany wykonywać swoją pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Pracownik jest obowiązany w szczególności do przestrzegania:
- czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
- regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
- przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych,
- tajemnicy określonej w odrębnych niż Kodeks pracy przepisach,
- zasad współżycia społecznego obowiązujących w zakładzie pracy pracodawcy oraz pracodawcy użytkownika.

5. Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa jest stosunkiem pracy pomiędzy trzema podmiotami: Pracownikiem Tymczasowym, Pracodawcą Użytkownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej. Praca w tym systemie polega na tym, że Pracownik formalnie zatrudniony jest przez Agencję Pracy Tymczasowej a swoje obowiązki i pracę wykonuje u Pracodawcy Użytkownika (Klienta Agencji Pracy Tymczasowej).

6. Czym jest leasing pracowniczy?

Istotą leasingu pracowniczego jest przejęcie obowiązków związanych z rekrutacją i obsługą kadrową pracowników przez Agencję Pracy Tymczasowej. Takie rozwiązanie pozwala firmom na dostosowanie poziomu zatrudnienia do aktualnej koniunktury na rynku, bez konieczności ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem stałego personelu. Uwalnia to przedsiębiorców od konieczności prowadzenia uciążliwej dokumentacji osobowej (list płac, rozliczenia ze stosownymi urzędami, szkolenia BHP itp.) oraz usprawnia funkcjonowanie działów kadrowych.

7. Czym jest outsourcing?

Outsourcing pomaga zredukować koszty i czas wykonywania. Jest to zlecanie „na zewnątrz” niektórych zadań, niezbędnych do funkcjonowania firmy, pochłaniających jednak dużo czasu, energii i finansów. Dlatego firmy zlecają takie zadania zewnętrznym specjalistom w tej dziedzinie. Przy zastosowaniu outsourcingu firma może skupić się na najważniejszych zadaniach, efektywności i wydajności. Outsorcowane najczęściej są usługi księgowe, ochroniarskie, informatyczne i szkoleniowe.

WSPÓŁPRACA


Hydrobud Clean

Hydro Bud Serwis 2010 | Wszelkie prawa zastrzeżone | Zakaz kopiowania